cart2 0 Prekių krepšelis
3 Mano paskyra
Susisiekite su mumis
4 Informacija

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (perkant paspaudus užsakyti jog sutinkate su "CBDSpectrum.lt" taisyklėmis), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu "CBDSpectrum.lt" elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

2. Pirkėjo teisės ir pareigos

2.1. Vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.

2.2. Pirkėjas turi teisę Iki vartojimo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo gauti raštu valstybine kalba jam būtiną, teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamas prekes.

2.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos, vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšių priemones, taisyklių patvirtinimo“. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

2.4. Pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje turi teisę juridiniai ir fiziniai asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka, bei nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, turintys tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.

2.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos arba pristatymo formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

2.6. Pirkėjas įsipareigoja tinkamai saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo Parduotuvėje duomenų, kuriuos Pardavėjas patvirtino registracijos metu. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo Parduotuvėje duomenis arba jie tampa žinomi tretiesiems asmenims, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją.

2.7. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie apmokėjimą už pasirinktas prekes. Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo mygtuko „Patvirtinti užsakymą ” paspaudimo. Per šį terminą mokėjimo pavedimo nepatvirtinus, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties.

2.8. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

3. Pardavėjo teisės ir pareigos

3.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.

3.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti el. parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.

3.3. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

3.4. Sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

3.5. Organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.

3.6. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas, jeigu Pirkėjas atliko išankstinį apmokėjimą.

3.7. Jeigu įsigyta prekė neatitiko kokybės reikalavimų, pardavėjas įsipareigoja pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, atitinkamai sumažinti prekės kainą arba grąžinti už prekes bei jų pristatymą sumokėtus pinigus per 7 dienas nuo prašymo pateikimo.

3.8. Nutraukus sutartį per 7 dienas, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pinigus už grąžinamą tvarkingą prekę (jeigu prekė yra grąžintina) per 7 dienas.

4. Prekių užsakymas

4.1. Užsisakyti Prekes elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas gali šiais būdais:

4.1.1. Užsiregistruodamas el. parduotuvėje www.cbdspectrum.lt (sukurdamas Paskyrą) ir prisijungdamas prie Paskyros, įvedant savo el. pašto adresą ir slaptažodį.

4.1.2. Pirkdamas el. parduotuvėje be registracijos, nesukuriant paskyros (Svečio teisėmis), tačiau Prekių užsakymo patvirtinimo formoje pateikęs Asmeninę informaciją.

4.1.3. Prisijungdamas prie el. parduotuvės naudojantis "Facebook" arba "Google" paskyromis ir patvirtinimo formoje papildomai nurodydamas trūkstamą Asmeninę informaciją.

4.2. Pirkėjas užsakydamas Prekes turi nurodyti Prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtiną savo Asmeninę informaciją: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pateikdamas Prekių užsakymą ir išreikšdamas savo sutikimą, jog sutinka su "CBDSpectrum.lt" "Taisyklėmis ir sąlygomis", Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Prekes el. parduotuvėje "CBDSpectrum.lt" ir sudaryti sutartį dėl jų įsigijimo.

4.3. Prieš patvirtindamas Prekių užsakymą šiame Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių skyriuje nustatyta tvarka, Pirkėjas privalo susipažinti su užsakymo pateikimo metu galiojančiomis "Taisyklėmis ir sąlygomis" bei išreikšti savo sutikimą dėl jų. Visais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su "Taisyklėmis ir sąlygomis" arba tam tikra jų dalimi, jis neturi teisės užsakyti Prekių el. parduotuvėje www.cbdspectrum.lt.

4.4. Norėdamas įsigyti prekes, Pirkėjas turi atlikti el. parduotuvėje nurodytus techninius veiksmus, taip pat sekdamas el. parduotuvėje pateiktais pranešimais ir (ar) nuorodomis, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui Prekių užsakymą:

4.4.1. Pasirinkti vieną ar kelias elektroninės parduotuvės siūlomas Prekes ir, nurodžius kiekvienos įsigyjamos Prekės kiekį vienetais bei paspaudus mygtuką „Į krepšelį“, įtraukti jas į savo Prekių krepšelį.

4.4.2. Pasirinkus visas pageidaujamas įsigyti Prekes, paspausti ikoną su Prekių vežimėlio ikona, kur Pirkėjas bus nukreipiamas į kitą el. parduotuvės puslapį, kuriame galės peržiūrėti savo užsakomas prekes ir jų kiekį bei užsakymo sumą. Pirkėjui paspaudus ikoną su užrašu "Užsakyti", Pirkėjas bus nukreipiamas į kitą el. parduotuvės puslapį, kuriame įvedęs prašomus duomenis (pristatymo adresą, apmokėjimo būdą ir kitą prašomą informaciją) galės patvirtinti Pardavėjui pateikiamą Prekių užsakymą.

4.5. Pirkėjas pateikiamą Prekių užsakymą patvirtina paspausdamas ikoną su užrašu „Apmokėti“. Iki šio momento Pirkėjas turi teisę keisti Prekių užsakymą, keičiant pasirinktas Prekes ir/ar Prekių duomenis, pristatymo duomenis ir apmokėjimo už Prekes būdą.

4.6. Patvirtindamas Pirkėjo pateikto Prekių užsakymo gavimą, Pardavėjas Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu išsiunčia elektroninį pranešimą, kuriame pateikiami visi esminiai Prekių užsakymo duomenys.

4.7. Gavęs vykdymui jūsų pateiktą Prekių užsakymą, Pardavėjas nedelsdamas patikrina ar Prekių užsakyme nurodytos Prekės yra Pardavėjo sandėlyje. Jeigu visų ar dalies užsakytų Prekių Pardavėjas negalės patiekti Pirkėjui šiose Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėse nustatyta tvarka, Pirkėjas bus informuotas apie atitinkamą Prekių užsakymo būseną ir priims sprendimą dėl jo vykdymo. Bet kuriuo atveju, Pardavėjas pasilieka sau teisę per 3  darbo dienas nuo Pirkėjo patvirtinto Prekių užsakymo pateikimo atšaukti tokį užsakymą, įskaitant dėl aplinkybių, išdėstytų 3.6. punkte.

4.8. Pardavėjas neatsako už žalą dėl trečiųjų asmenų neteisėto paskyros naudojimo. Tuo atveju, jei, nesilaikant Prekių pirkimo - pardavimo taisyklių reikalavimų, prie paskyros  prisijungia bet koks kitas asmuo ir pasinaudodamas paskyra pateikia Prekių užsakymą, bus laikoma, kad šias Prekes užsako ir (ar) įsigyja Pirkėjas.

4.9. Pardavėjas pasilieka teisę vykdyti tik tuos patvirtintus Prekių užsakymus, kuriuose teisingai pateikti Prekių užsakymo bei kiti Prekių įsigijimui ir pristatymui reikalingi duomenys, taip pat jeigu Pardavėjas nenustato Pirkėjo sukčiavimo požymių.

5. Prekių kaina, apmokėjimo tvarka ir terminai

5.1. Prekių kainos Tinklapyje ir Prekių užsakyme nurodomos eurais ir apima mokesčius, įskaitant PVM ir kitus mokesčius (jeigu jie taikomi).

5.2. Prekių pristatymo išlaidos ir (ar) kitų Trečiųjų asmenų paslaugų išlaidos (jeigu taikoma) į Prekės kainą nėra įtrauktos, nebent Tinklapyje būtų aiškiai nurodyta ir skelbiama, jog esant tam tikroms sąlygoms, Prekių pristatymas yra nemokamas. Taikytinos Prekių pristatymo išlaidos nurodomos ir pateikiamos Pirkėjui Prekių užsakymo metu.

5.3. Prekėms gali būti taikomos nuolaidos, kurios yra nesumuojamos, išskyrus atvejus, kai konkrečios nuolaidos ar akcijos taisyklės numato kitaip ir tai aiškiai nustatyta bei skelbiama Tinklapyje ir (ar) bet kuriame kitame Taisyklių dokumente.

5.4. Vienu metu gali būti panaudojamas tik vienas nuolaidos kodas, jei konkrečios nuolaidos ar akcijos taisyklės nenumato kitaip. Šios taisyklės nepaisymas, tikslingai ieškant ir / ar siekiant pasinaudoti galimomis sistemos klaidomis, yra laikomas sukčiavimu. Tokiu atveju Pardavėjas turi teisę nepriimti užsakymo.

5.5. Pirkėjas, savo pasirinkimu, atsiskaito už Prekes ir Prekių pristatymą vienu iš šių būdų:

5.5.1. Apmokėjimas euro valiuta per el. bankininkystes sistemas nurodytuose bankuose (Swedbank, SEB, Luminor, Citadelė, Šiaulių bankas, Revolut, Medicinos bankas).

5.5.2. Apmokėjimas  kredito arba debetine banko kortele.

5.5.3. Apmokėjimas per "Apple Pay" arba "Google Pay" platformą.

5.6. Atsiskaitydamas už Prekes aukščiau numatytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti už Prekes nedelsiant. Tik gavus mokėjimų operatoriaus patvirtinimą apie Jūsų apmokėjimą už Prekes, pradedamas formuoti Prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti Prekių pristatymo terminas.

5.7. Pirkėjui neįvykdžius pareigos atsiskaityti už Prekes, bus laikoma, kad Pirkėjas atsisako Sutarties ir Pardavėjas neturi Pirkėjui jokių įsipareigojimų, kylančių iš šios Sutarties. Dėl to Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 5.5.1-3 punktuose numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už Prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo Prekių užsakymo Tinklapyje pateikimo.

6. Prekių pristatymas

6.1. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu Prekių pristatymo adresu per Pirkėjo pasirinkitą kurjerį arba pasirinktą savitarnos siuntų terminalą.

6.2. Jeigu Prekės pristatomos Pirkėjui, Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats arba kitas asmuo, kuris gali būti nurodytas kaip siutninio Gavėjas.

6.3. Tuo atveju, kai Pirkėjas negali priimti Prekių pats, įskaitant kai Prekių užsakyme nurodytu pristatymo adresu Pirkėjo ar Pirkėjo nurodyto asmens nėra, Pardavėjo įgaliotas asmuo (Kurjeris) turi teisę išduoti Prekes bet kuriam kitam Prekių pristatymo adresu esančiam veiksniam pilnamečiam asmeniui, pateikusiam mokėjimo už Prekes patvirtinimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį Sutarties sudarymą ar teisę priimti pristatomus daiktus. Tokiu atveju, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui jokių pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.4. Laikoma, kad Prekės pateiktos (perduotos) Pirkėjui tinkamai, kai pasirašomas Prekių perdavimą - priėmimą (pristatymą ir (ar) atsiėmimą) patvirtinantis dokumentas.

6.5. Prekių kiekis ir jų įpakavimas tikrinami Prekių perdavimo Pirkėjui metu. Prekių perdavimo metu nustačius Prekių kiekio trūkumą, Prekių ir (ar) Prekių pakuotės pažeidimus, tokius trūkumus privalote nurodyti Prekių perdavimą patvirtinančiame dokumente, taip pat nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją raštu Tinklapyje ar Taisyklėse nurodytais kontaktiniais rekvizitais. Tokiu atveju pažeidimai, atsiradę dėl Pardavėjo kaltės, šalinami Pirkėjo ir Pardavėjo suderinta tvarka ir terminais. Vėliau pretenzijos dėl Jums perduotų Prekių kiekio ir (ar) įpakavimo nepriimamos.

6.6. Pirkėjas privalo raštu informuoti Pardavėją apie nustatytus akivaizdžius Prekių kokybės (pakuotės pažeidimai, kiekio neatitikimas ir pan.) trūkumus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) dieną nuo Prekių perdavimo jam dienos. Kitu atveju, praėjus nustatytam terminui, Pirkėjas neturės teisės pateikti Pardavėjui pretenzijų dėl akivaizdžių perduotų Prekių trūkumų.

6.7. Minėtas punktas netaikomas tais atvejais, kai Tinklapyje aiškiai nurodyta, kad parduodamos Prekės yra su pažeista pakuote ir, atitinkamai, Prekės parduodamos už mažesnę kainą. Laikoma, kad užsakydamas tokias Prekes, Pirkėjas sutinka jas pirkti nurodytomis aplinkybėmis ir ateityje negali reikšti reikalavimų ar pretenzijų Pardavėjui dėl Prekių pakuotės pažeidimų ar trūkumų.

7. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

7.1. Įsigytų Prekių el. parduotuvėje grąžinimas vyksta remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšių priemones, taisyklių patvirtinimo“ ir 2001 m. birželio 29 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.

7.2. Prekes, kurias pirkėjas nori grąžinti su nepažeista pakuote ir įrodančiu pirkimo dokumentu Pardavėjas pakeičia arba priima atgal per 14 kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo dienos:

7.2.1. Per Venipak / Omniva / LP Express paštomatą. Prekių pristatymo išlaidos negrąžinamos. Nepatikusias prekes Pirkėjas grąžina savo transportu arba apmoka grąžinimo išlaidas.

7.3. Pirkėjui nusprendus nutraukti sutartį ir informavus apie tai Pardavėją, Pirkėjas praranda teisę naudotis preke nuo pranešimo išsiuntimo datos. Pranešimo išsiuntimo data ir laikas nustatomas pagal Pirkėjo pranešimo išsiuntimo laiką. Jei nustatoma, kad prekė buvo vartota (naudota) po pranešimo išiuntimo, Pardavėjas turi teisę atsisakyti nutraukti sutartį.

7.4. Pirkėjas gali pasinaudoti prekių grąžinimo teise, jeigu prekė nebuvo naudojama, originali prekės pakuotė nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekės nėra pilnai sukomplektuotos ir tinkamai supakuotos, Pardavėjas arba jo atstovas gali atsisakyti priimti grąžinamas prekes. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.

7.5. Jeigu įsigyta prekė neatitiko kokybės reikalavimų, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, atitinkamai sumažinti prekės kainą arba grąžinti už prekes bei jų pristatymą sumokėtus pinigus per 7 darbo dienas nuo prašymo pateikimo. Prekės turi būti grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje. Taip pat Pirkėjas turi pateikti originalią užsakymo sąskaitą faktūrą bei užpildytą ir pasirašytą grąžinimo formą, kurioje turi būti nurodyta prekių grąžinimo priežastis.

8. Prekių kokybės garantija

8.1 Kiekvienos "CBDSpectrum.lt" parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

8.2 Pardavėjas neatsako, kad Tinklapyje pavaizduotų Prekių spalva, forma ir (ar) kiti parametrai gali neatitikti realių Prekės formų, spalvos ir (ar) kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo įrenginio techninių savybių. Dėl to, tuo atveju, jeigu Jums reikėtų išsamesnės informacijos, patarimo ar nurodymų dėl mūsų Prekių, prašome kreiptis tiesiogiai į Pardavėją el. paštu info@cbdspectrum.lt.

9. Apsikeitimas informacija

9.1. Pardavėjas šių Taisyklių ir Privatumo politikos nustatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes pateiktu el. pašto adresu.

9.2. Pirkėjas visus savo pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjui šių Prekių pirkimo—pardavimo taisyklių 9.3 punkte nurodytais kontaktais.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1. CBD Spectrum turi teisę vienašališkai pakeisti asmens duomenų tvarkymo tvarką, nurodytą šioje Privatumo politikoje laikydamasi teisės aktų reikalavimų. CBD Spectrum įsipareigoja pranešti Asmenims apie asmens duomenų tvarkymo principų pasikeitimus bei Privatumo politikos atnaujinimus www.cbdspectrum.lt tinklapyje.

10.2. CBD Spectrum įsipareigoja imtis visų adekvačių, protingų ir pagrįstų priemonių, siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą, įskaitant ir tinkamų techninių bei organizacinių priemonių taikymą siekiant apsaugoti asmens duomenis

10.3. Visais duomenų tvarkymo klausimais su mumis galite susisiekti el. paštu info@cbdspectrum.lt

Prekių krepšelis

Prekių krepšelis tuščias

Paieška

Populiariausi paieškos raktažodžiai:

Mano paskyra

Dar neturite paskyros?
Registruokitės ir sukurkite paskyrą

Ši svetainė naudoja slapukus, kurie reikalingi tam, kad ši svetainė veiktų tinkamai, ir yra išsaugomi jūsų įrenginyje.

SUTINKU Privatumo Politika