cart2 0 Prekių krepšelis
3 Mano paskyra
Susisiekite su mumis
4 Informacija

1. Bendrosios nuostatos

1.1. MB "CBD Spectrum", juridinio asmens kodas 305578477, adresas Bangų g. 10, Derceklių k., LT-96379 Klaipėdos r., el. pašto adresas info@cbdspectrum.lt. (toliau CBD Spectrum) saugo ir atsakingai rūpinasi Jūsų patikėtų asmens duomenų apsauga ir privatumu bei įsipareigoja laikytis bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų asmens duomenų apsaugos srityje taikomų teisės aktų nuostatų bei aukščiausių saugumo standartų. Užtikriname Jums ypač skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą bei saugumą.

1.2. Ši Privatumo politika yra parengta tam, kad Jūs galėtumėte susipažinti, kaip CBD Spectrum tvarko Jūsų asmens duomenis, taip pat kokie yra Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslai bei pagrindai, kokios yra Jūsų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka.

1.3. Atkreipkite dėmesį, kad ši Privatumo politika taikoma tik www.cbdspectrum.lt svetainei. CBD Spectrum svetainėje gali būti nuorodų į kitas mūsų nenaudojamas ar nekontroliuojamas svetaines. CBD Spectrum svetainėje esančios nuorodos nereiškia, kad patvirtiname ar peržiūrėjome tokias trečiųjų šalių svetaines.

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR PAGRINDAI

2.1. CBD Spectrum Jūsų asmens duomenis gauna tiesiogiai iš Jūsų ir Jūsų asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

2.1.1. Sutartims su Jumis sudaryti, bei siekiant įvykdyti jūsų pateiktus užsakymus el. parduotuveje www.cbdspectrum.lt

2.1.2. Vykdyti tiesioginę rinkodarą esant Jūsų sutikimui;

2.1.3. Besikreipiančių asmenų užklausų valdymui;

2.1.4. Kitais tikslais, kuriais CBD Spectrum turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūs duodate savo sutikimą ar kuomet asmens duomenis yra reikalinga tvarkyti dėl CBD Spectrum teisėto intereso arba kai asmens duomenų tvarkymo pareigą CBD Spectrum numato kiti teisės aktai.

2.2. CBD Spectrum asmens duomenis tvarko šiais pagrindais:

2.2.1. Asmens sutikimas tvarkyti duomenis;

2.2.2. Paslaugų teikimas, sutarties vykdymas. T.y. Jums sukūrus paskyrą www.cbdspectrum.lt svetainėje ir sutikus su el. parduotuvės Taisyklėmis ir sąlygomis, kurių įsipareigojote laikytis.

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

3.1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, CBD Spectrum užtikrina ir įsipareigoja vadovautis šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

3.1.1. Jūsų asmens duomenys renkami apibrėžtais, teisėtais ir aukščiau nurodytais tikslais;

3.1.2. Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;

3.1.3. Jūsų asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;

3.1.4. Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik dėl teisėto intereso, šioje Privatumo politikoje ir teisės aktuose nustatyta tvarka;

3.1.5. Jūsų asmens duomenys gali būti nuolat atnaujinami;

3.1.6. Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek, kiek reikalauja nustatyti asmens duomenų tvarkymo tikslai, bet ne ilgiau nei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyti terminai, o pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminui, yra sunaikinami;

3.1.6.1. Asmens duomenys, tvarkomi sutarties vykdymui ir užsakymo įvykdymui, saugomi 10 (dešimt) metų nuo sutartinių santykių pasibaigimo dienos;

3.1.6.2. Asmens duomenų, naudotinų tiesioginės rinkodaros tikslais, saugojimo trukmė – nuo Jūsų sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais iki šio sutikimo atšaukimo dienos. Pateikus prašymą nutraukti asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais, asmens duomenys yra ištrinami. Sutikimus dėl pasiūlymų ir informacijos siuntimo saugome visą jų galiojimo laikotarpį ir 2 (dvejus) metus nuo jų atšaukimo.

3.1.6.3. Besikreipiančių į mus asmenų užklausų valdymo tikslu asmens duomenys yra saugomi ne ilgiau nei 2 metus nuo užklausos išsprendimo.

3.1.6.4. Jūsų asmens duomenys, tvarkomi kitais tikslais, saugomi iki Jūsų sutikimo tvarkyti asmens duomenis atšaukimo dienos ar kol asmens duomenis yra reikalinga tvarkyti dėl CBD Spectrum teisėto intereso arba kai asmens duomenų tvarkymo pareigą CBD Spectrum numato kiti teisės aktai.

3.1.7. Tvarkydama ir saugodama asmens duomenis CBD Spectrum įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

3.1.8. Asmens duomenis tvarko tik tie CBD Spectrum darbuotojai, kuriems tokia teisė yra suteikta.

3.1.9. Ilgesnis negu šioje Privatumo politikoje nurodytas asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik tuomet, kai:

3.1.9.1. Būtina, kad CBD Spectrum galėtų apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;

3.1.9.2. Esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;

3.1.9.3. Asmens duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;

3.1.9.4. Esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

4. CBD SPECTRUM TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

4.1. Prekių užsakymui ir užsakymo įvykdymui yra tvarkomi šie jūsų duomenys: Jūsų vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas, adresas, apmokėjimo duomenys (finansų įstaigos sąskaitos numeris, atliekamų mokėjimų data, mokėjimų suma, kaina, ir kiti asmens duomenys, prie kurių CBD Spectrum turi prieigą). Jūsų  atsisakymas pateikti šiuos duomenis padaro užsakymo įvykdymą neįmanomu.

4.2. Tiesioginės rinkodaros tikslu yra tvarkomi – Jūsų vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas, interneto naršyklės versija, esant poreikiui – socialinių tinklų paskyrų duomenys. Šie asmens duomenys yra tvarkomi tik esant Jūsų sutikimui, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. Savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti pranešdamas apie savo sutikimo atšaukimą el. paštu info@cbdspectrum.lt.  Jūsų nesutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais neturi įtakos CBD Spectrum paslaugų teikimui, t.y. užsakymo įvykdymui.

4.3. CBD Spectrum gaunamų užklausų valdymo tikslu yra tvarkomi – vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas, adresas ir kiti duomenys, kuriuos paliekate, kai kreipiatės į CBD Spectrum.

4.4. Kiti duomenys, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie yra išsamiai aprašomi tuo metu, kai yra prašoma Jūsų sutikimo.

5. Asmens duomenų apsauga

5.1. Ši Privatumo politika yra paremta Europos Sąjungos bendruoju asmens duomenų reglamentu Nr. 2016/679 (toliau – Reglamentas) ir kitais taikytinais duomenų apsaugos teisės aktais, todėl joje vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente.

5.2. Mes patvirtiname, kad www.cbdspectrum.lt svetainės lankytojų duomenys yra renkami laikantis visų šiuo metu galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei šią veiklą kontroliuojančių institucijų nurodymų. Svetainėje taip pat taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad surinkti duomenys apie šio Tinklapio lankytojus būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

5.3. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Asmenys, jaunesni nei 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turi gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

5.4. Visa informacija apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis yra konfidenciali.

6. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS

6.1. Jūsų asmens duomenis CBD Spectrum gali teikti:

6.1.1. Tretiesiems asmenims, gavus Jūsų sutikimą kiekvienu konkrečiu tokio duomenų teikimo atveju;

6.1.2. Duomenų tvarkytojams, kurie teikia paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis mūsų vardu, interesais ir užsakymu (pvz., asmenims, teikiantiems IT paslaugas, konsultantams, buhalterines paslaugas teikiančioms įmonėms, kitoms įmonėms ir pan.). Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti Jūsų duomenų saugumą ir privatumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus;

6.1.3. Kitais atvejais, kai tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį.

6.2. Subjektams, turintiems teisę gauti informaciją pagal teisės aktų reikalavimus. (pvz., teismai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir pan.) Jūsų asmens duomenis teikiame tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančių teisės aktų reikalavimus.

6.3. Kiekvienu atveju duomenų gavėjui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

7. JŪSŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

7.1. Asmuo turi teisę gauti informaciją apie tai, kas tvarko jo asmens duomenis, kam jie yra perduodami, tikslus, kuriais jie tvarkomi, jų saugojimo terminą;

7.2. Asmuo turi teisę ir galimybę prisijungęs prie savo paskyros pilnai keisti ar ištrinti visus apie save pateiktus asmens duomenis.

7.3. Asmuo turi teisę reikalauti, kad CBD Spectrum nutrauktų Asmens duomenų tvarkymą, išskyrus atvejus, kai toks duomenų tvarkymas yra privalomas pagal taikytinus įstatymus;

7.4. Asmuo manydamas, kad CBD Spectrum tvarkydama asmens duomenis pažeidė šio Asmens teises, teikti prašymą ištaisyti tokį pažeidimą.

7.5. Asmuo turi teisę atšaukti sutikimą, kuris buvo duotas.

7.6. Asmuo taip pat turi Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir teisės aktuose numatytas teises.

7.6. Asmuo savo teises gali įgyvendinti kreipdamasis į CBD Spectrum el. paštu el. paštu: info@cbdspectrum.lt ir pateikdamas atitinkamą prašymą. CBD Spectrum įsipareigoja atsakyti Asmeniui per 30 kalendorinių dienų po Asmens prašymo gavimo dienos.

7.8. Asmuo taip pat turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ar į teismą, manydamas, kad yra pažeistos jo teisės.

8. SLAPUKAI (COOKIES)

8.1. Slapukai – mažos rinkmenos, kurios yra siunčiamos į vartotojo tinklo naršyklę, bei pirmą kartą apsilankius svetainėje patalpinamos naršančiųjų kompiuteriuose ar kituose įrenginiuose. Vėliau svetainėje slapukai naudojami, siekiant užtikrinti geriausią įmanomą tinklapio naudojimą vartotojui, kuomet identifikuojamas vartotojo kompiuteris bei palengvinama prieiga prie tinklapio ar jame esančios informacijos, taip kuo patogiau vartotojui pritaikant svetainės turinį.

8.2. Slapukų naudojimo tikslai:

8.2.1. Siekiant užtikrinti sklandų svetainės naudojimą, veikimą bei naršymo proceso po svetainę palengvinimą;

8.2.2. Atpažinti svetainę lankiusį vartotoją bei išsaugoti informaciją apie pirkimo metu įdėtas prekes ar paslaugas į krepšelį bei įvestus duomenis, kad sekantį kartą vartotojui perkant nebereikėtų pakartotinai įvedinėti savo duomenų iš naujo (jei perkama naudojantis tuo pačiu kompiuteriu ar kitu įrenginiu kaip ir pirmąjį kartą);

8.2.3. Vartotojo lankymosi svetainėje trukmės, dažnumo stebėjimui bei statistinės informacijos rinkimui, siekiant geriau suprasti vartotojo naršymo elgseną tinklalapyje bei tikslinės rinkodaros orientavimui.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. CBD Spectrum turi teisę vienašališkai pakeisti asmens duomenų tvarkymo tvarką, nurodytą šioje Privatumo politikoje laikydamasi teisės aktų reikalavimų. CBD Spectrum įsipareigoja pranešti Asmenims apie asmens duomenų tvarkymo principų pasikeitimus bei Privatumo politikos atnaujinimus www.cbdspectrum.lt tinklapyje.

9.2. CBD Spectrum įsipareigoja imtis visų adekvačių, protingų ir pagrįstų priemonių, siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą, įskaitant ir tinkamų techninių bei organizacinių priemonių taikymą siekiant apsaugoti asmens duomenis

9.3. Visais duomenų tvarkymo klausimais su mumis galite susisiekti el. paštu info@cbdspectrum.lt

Prekių krepšelis

Prekių krepšelis tuščias

Paieška

Populiariausi paieškos raktažodžiai:

Mano paskyra

Dar neturite paskyros?
Registruokitės ir sukurkite paskyrą

Ši svetainė naudoja slapukus, kurie reikalingi tam, kad ši svetainė veiktų tinkamai, ir yra išsaugomi jūsų įrenginyje.

SUTINKU Privatumo Politika